بچه بازیارو بزار کنار
انقدرم اسپم نکن
ردشد و بسته شد.